Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: Administratorem Danych Osobowych jest:
  Rysport, Ryszard Śmietański – Trener Dla Każdego, NIP 527-235-10-64.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • kontakt z Administratorem danych osobowych, którym jest pan Ryszard Śmietański, możliwy jest pod adresem e-mail: trener@trenerdlakazdego.pl ;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi lub czynności w związku z którą zostały przekazane oraz przez okres wynikający z okresu przedawnienia w ewentualnym procesie ochrony dóbr Administratora;
 • w oparciu o podane przez Pana/Panią dane osobowe. Mają on wpływ na prawidłowość sugerowanych Ci porad i przekładają się na ich skuteczność.
  Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Pana/Pani danych osobowych do oceny niektórych Pana/Pani cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pana/Pani zaawansowania w treningach, wiedzy o prawidłowym odżywianiu i zasadach bezpiecznego treningu, ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych, osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się. Podejmowanie decyzji w sposób do w/w celów odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią dobrowolnie zgody i podanych przez Pana/Panią dobrowolnie danych, lecz jest niezbędne do właściwego i bezpiecznego dla zdrowia wykonania usługi.
 • informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 • do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód oraz agencje marketingowe w zakresie prawem wymaganym;
 • informujemy przy tym, iż z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w niektórych państwach trzecich, w których siedzibę mają krajowe federacje, przekazanie danych do wskazanych krajów może się wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.