Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych/rekreacyjnych/lekcjach organizowanych przez Lynx Sport Szkolenia Ryszard Śmietański, NIP 527-235-10-64.

Informacja dotycząca zdrowia

 1. Uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości osoba powinna jak najszybciej skonsultować się z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia.
 2. Należy wypełnić oświadczenie.
 3. Należy powiadomić o wszystkich doznanych kontuzjach lub chorobach, które mogą mieć wpływ na ograniczone uczestnictwo w sporcie.
 4. Każda osoba ma prawo odmówić wykonywania ćwiczeń oraz ćwiczy na tyle, na ile pozwalają jej warunki fizyczne.

Informacje dotyczące danych osobowych

 1. Informacje dotyczące danych osobowych i stanu zdrowia będą poufne.
 2. W każdym momencie istnieje wgląd do dokumentacji oraz dokonania zmian.
 3. Posiadane dane służą do komunikowania się oraz przekazywania informacji między trenerem, a uczestnikiem zajęć.
 4. Informacje dotyczące danych osobowych i stanu zdrowia po zakończonej współpracy będą zwracane lub niszczone po 1 miesiącu od zakończonej współpracy.

Informacje dotyczące płatności

Zajęcia indywidualne
 1. Zajęcia są płatne z góry, najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęć- dotyczy wszystkich zajęć
 2. W przypadku opuszczenia zajęć bez wcześniejszego powiadomienia trenera, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zajęcia.
 3. W przypadku powiadomione bezpośrednio przed zajęciami o nieobecności, uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 50% wniesionej opłaty za zajęcia.
 4. W przypadku zgłoszenia nieobecności najpóźniej jeden dzień przed zaplanowanym treningiem, uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100% wniesionej opłaty za zajęcia lub istnieje możliwość przełożenia treningu na dogodny termin.
 5. W przypadku kiedy plan treningowy jest modyfikowany i dostosowany na bieżąco (choroby i inne absencje) praca trenerska jest także wykonywana związku z tym przekazanie treningu poprzez telefon, aplikacje, sms i inne źródła komunikacji należy się wynagrodzenie ustalone za dany okres.
 6. Ceny usług wyrażone są w złotych polskich (PLN) oraz zawierają podatek.
Zajęcia grupowe
 1. Zajęcia są płatne z góry za 1 miesiąc zajęć, najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęć.
 2. W przypadku zbyt małej liczby uczestników, zajęcia mogą zostać odwołane. W tej sytuacji nastąpi zwrot 100% wpłaconej kwoty za zajęcia pomniejszonej o wynajem obiektów jeżeli taka sytuacja miała miejsce.
 3. W przypadku opuszczenia zajęć zwrot wynosi 60% kosztu jednego treningu.
 4. Kwota za zajęcia może wzrosnąć o koszt wynajmu obiektu (tor na basenie, sala gimnastyczna, wejście do parku, itp)
 5. W przypadku korzystania z obiektów sportowych (wynajem toru basenowego, sali gimnastycznej, wejście do parku, itp) na których obowiązują opłaty zwroty środków pieniężnych  za zajęcia nie będą realizowane. 
 6. Ceny usług wyrażone są w złotych polskich (PLN) oraz zawierają podatek.

Informacje dotyczące zajęć

 1. Zajęcia są dobrowolne.
 2. Zajęcia prowadzone będą na najwyższym możliwym poziomie.
 3. Podczas zajęć obowiązują równorzędnie regulaminy i zasady miejsc, w których odbywają się zajęcia.
 4. Na zajęciach obowiązuje kultura słowa oraz zachowania.
 5. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 6. Podczas zajęć należy stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
 7. Strój na zajęcia powinien być przeznaczony do sportu.
 8. Ubiór powinien być dobrany do warunków atmosferycznych oraz nie krępujący ruchów.
 9. Każdy uczestnik powinien posiadać swój sprzęt.
 10. W przypadku braku sprzętu istnieje możliwość jego wypożyczenia.
 11. Sprzęt będzie wypożyczany odpłatnie według obowiązującego cennika.
 12. W przypadku zniszczenia sprzętu, osoba wypożyczająca go jest zobowiązana do pokrycia szkody finansowej w całości, a w przypadku dzieci prawni opiekunowie.
 13. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach czuwają trener oraz rodzice.
 14. Za szkody spowodowane przez dzieci powstałe na zajęciach odpowiadają opiekunowie.
 15. Wszystkie inne punkty obowiązują także dzieci i należy je z nim zapoznać.
 16. Dzieci uczestniczą w zajęciach za zgodą rodziców.

Publikacja wizerunku

 1. Uczestnictwo w zajęciach sportowych jest jednoznaczne wyrażeniem zgody na nie odpłatną publikacje wizerunku w mediach społecznościowych i serwisach internetowych, których właścicielem jest Lynx Sport Szkolenia.
 2. Nie wyrażenie zgody na nieodpłatną publikacje wizerunku można zgłosić w każdej chwili poprzez wysłanie informacji na trener@trenerdlakazdego.pl

Kontakt z trenerem

 1. Każda osoba korzystająca z zajęć sportowych ma prawo do konsultacji z trenerem.
 2. Trener zastrzega sobie możliwość odpowiadania na wybrane pytania klientów.
 3. Na stronie internetowej mogą być publikowane pytania i odpowiedzi na wybrane pytania.
 4. Odpowiedzi na wybrane pytania będą publikowane na stronie internetowej bez podawania danych osobowych.

Informacje dotyczące treningu

 1. Przekazany plan treningowy może być modyfikowany tylko na własną odpowiedzialność.
 2. Każdą modyfikację planu należy zgłosić trenerowi.
 3. W przypadku nie wykonania zadanego zadania z przyczyn fizycznych lub innych należy poinformować trenera.
 4. W przypadku innych sytuacji nie wymienionych wyżej, lecz mających wpływ na trening należy poinformować trenera o zaistniałej sytuacji.
 5. W przypadku kiedy plan treningowy jest modyfikowany i dostosowany na bieżąco (choroby i inne absencje) praca trenerska jest także wykonywana związku z tym przekazanie treningu poprzez telefon, aplikacje, sms i inne źródła komunikacji należy się wynagrodzenie ustalone za dany okres.
 6. Indywidualne plany treningowe przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez uczestnika efektów, za co trener nie ponosi odpowiedzialności.

Dostępność regulaminu

Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, zawsze dostępna jest w aktualnej wersji do pobrania na stronie serwisu www.trenerdlakazdego.pl.