Regulamin wypożyczalni nart biegowych

Regulamin wypożyczalni nart biegowych

 1. Sprzęt do narciarstwa biegowego będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy Rysport.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, specjalnie przygotowany sprzęt do narciarstwa biegowego oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 3. Wypożyczenia sprzętu może dokonać tylko osoba pełnoletnia. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie okazania w celu werfikacji dokumentów: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, inne. Na komplet składa się narty, kije, buty.
 4. Wraz z podpisaniem lub wypełnienie formularza dokumentu wypożyczenia klient zawiera z wypożyczalnią prowadzoną przez firmę Rysport Ryszard Śmietański umowę cywilno- prawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 5. Klient podpisując dokument wypożyczenia lub wypełniając formularz wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym.
 6. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbania o sprzęt oraz wykorzystania go bezpiecznie i przede wszystkim zgodnie z przeznaczeniem.
 7. Firma Rysport nie ponosi odpowiedzialności za doznane kontuzje lub urazy wynikające z korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 8. Czas wypożyczenia liczy się od momentu przekazania klientowi sprzętu do momentu zwrotu.
 9. W przypadku wypożyczenia na 1 dobę i zwrotu sprzętu przed upływem jednej doby nie są zwracane żadne koszty. W przypadku wypożyczenia na więcej dób oraz zwrotu sprzętu wcześniej, klient uiszcza opłatę tylko za ilość dni korzystania z sprzętu.
 10. Zwrot sprzętu następuje w miejscu wypożyczenia i może zostać doliczony do ceny wypożyczenia koszt dostarczenia sprzętu do klienta, kiedy obie strony ustaliły dostarczenie w ustalone miejsce sprzętu sportowego.
 11. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za użyczenie sprzętu osobom trzecim oraz za wynikające z tego skutki kontuzje, urazy oraz zniszczenie i uszkodzenie sprzętu sportowego.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji sprzętu  i wynikające z uprawiania sportu powstałe wobec trzecich także włączając nie prawidłową eksploatację.
 13. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 14. Klient nie może na własną rękę dokonywać zmian oraz napraw w wypożyczonym sprzęcie.
 15. W przypadku utraty sprzętu lub inne okoliczności uniemożliwiające zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek jak najszybszego poinformowania firmę Rysport. W przypadku nie zwrócenia w ustalonym terminie, osoba wypożyczająca zobowiązana jest zwrócić firmie Rysport wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
 16. Kiedy klient nie zwróci sprzętu w ustalonym terminie i nie informując w żaden dostępny sposób (mail, telefon) firmy Rysport o przedłużeniu wypożyczenia, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 17. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu lecz nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 18. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie wierzchniej części nart jak i ślizgu oraz uszkodzenie butów i kijów. Wysokość szkody ustala firma Rysport na podstawie kosztów naprawy lub wymienienia uszkodzonej części. Klient , w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub z dekompletowanego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez firmę Rysport kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 19. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 20. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) wypożyczalnia nie przetwarza i nie magazynuje danych osobowych. Po zwrocie sprzętu zwracane są dokumenty klienta oraz wszelkie dane zostają z kasowane z nośników elektronicznych.
 21. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.).
 22. Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na trener@trenerdlakazdego.pl